Project

Leefstijlgerichte ontwikkeling en participatie

Vanuit de mogelijkheden die de gemeente Westland ziet in de leefstijlenmethodiek, is Waterpas gevraagd om drie pilotprojecten uit te voeren. Het doel van deze projecten is om te inventariseren op welke wijze de leefstijlenmethodiek een bijdrage kan leveren aan participatie- en gebiedsontwikkelingsprojecten. In samenwerking met de gemeente Westland werden drie projecten gekozen die allen zich in een andere planfase bevonden. Hierdoor is er een helder beeld ontstaan over hoe er met leefstijlen gewerkt kan worden en wat de meerwaarde hiervan is. Hieronder geven wij een toelichting over de pilotprojecten:

Pilot 1: Reconstructie Opstalweg
Tijden het participatietraject heeft de gemeente Westland weerstand ondervonden van bewoners en ondernemers ten aanzien van het ontwerp. Deze belanghebbenden gaven aan dat zij niet gehoord zijn, ondanks dat de gemeente bewoners en ondernemers de mogelijkheid heeft gegeven om mee te denken. Bij dit project was de gemeente Westland benieuwd of zij met leefstijlendata voor een andere participatietraject hadden gekozen.

Uit het onderzoek bleek dat een van de grootste leefstijlgroepen niet genoeg gehoord was. Dit kwam doordat de gekozen participatievormen vooral de groepsgeoriënteerde leefstijlgroepen heeft aangesproken. Het leerpunt van dit onderzoek is dat leefstijlendata inzicht biedt in de kernwaarden en drijfveren van mensen en hierdoor helpt bij het kiezen van de juiste participatiestrategie.

Pilot 2: De buurtschouw
De gemeente organiseert een aantal keren per jaar een wandeling met bewoners door een wijk. Tijdens de wandeling hebben bewoners de mogelijkheid om beheer- en inrichtingswensen aan de gemeente door te geven. Ook hebben bewoners de mogelijkheid om zaken, op bijvoorbeeld het gebied van veiligheid, aan te geven. De vraag van de gemeente Westland bij dit project was: op welke wijze kan met behulp van leefstijlendata  een representatief beeld ontstaan over de wensen van bewoners ten aanzien van inrichting en beheervraagstukken.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de buurtschouw effectiever ingezet kan worden. Dit kan door het aantal meldingen en het onderwerp van deze meldingen per wijk te analyseren. Hierdoor krijgt de gemeente inzicht in waar er behoefte is aan intensiever contact met de gemeente. De gemeente krijgt ook inzicht in welke wijken de buurtschouw niet georganiseerd hoeft te worden, omdat daar weinig tot geen meldingen vandaan komen. Door hier op in te spelen, met de frequentie van de buurtschouw, wordt deze effectiever ingezet en  verbetert de tevredenheid van burgers over de inzet van de gemeente.

Pilot 3: Gebiedsontwikkeling Sportlaan de Lier
Dit project omvatte een woningbouwproject. De vraag van de gemeente Westland was welke leefstijlgroep zich aangetrokken voelt tot de beoogde ruimtelijke condities van het ontwerp. Een aanvullende vraag was op welke wijze de leefstijlenmethodiek een bijdrage kan leveren aan gebiedsontwikkelingsprojecten.

Waterpas heeft de ruimtelijke condities van het ontwerp op basis van de kernwaarden van de leefstijlen geanalyseerd. Hieruit kwam naar voren dat de beoogde woningen grotendeels aansloten op de wensen van de groene en gele leefstijl. Dit was positief aangezien deze leefstijlgroepen het meest voorkomen in de gemeente Westland. Het stedenbouwkundig ontwerp faciliteerde namelijk het sociale contact met buurtbewoners. Echter sloot het ontwerp van de binnenterrein en speeltuin in mindere mate aan bij deze doelgroepen. Het binnenterrein had vooral een parkeerfunctie en er was gekozen voor bijzondere materialen. Op basis van deze bevindingen heeft Waterpas aanpassingen voor het ontwerp en materialisatie geadviseerd.

Het leerpunt van dit onderzoek was dat de leefstijlenmethodiek een sturingskader vanuit de gebruiker geeft. Dit geldt zowel voor de type bebouwing, de architectuur en voor het ontwerp van de openbare ruimte. Hiermee kan het ontwerp gedurende alle fases van het project de juiste richting gestuurd worden.

Uiteindelijk hebben de 3 pilots de gemeente er toe bewogen om voor heel de gemeente de leefstijldata aan te kopen en de komende projecten hiermee verder te gaan opzetten en begeleiden.

Deel dit artikel via:

Waterpas Civiel Adviesbureau

Barendrecht

❯   010 – 265 7560

❯   Zuideinde 60

     2991 LK Barendrecht

Inschrijven nieuwsbrief

Waterpas gecertificeerd

© 2024 Waterpas Civiel Adviesbureau B.V.