Algemene voorwaarden Waterpas Civiel Adviesbureau B.V.

 

1. Toepasselijke algemene voorwaarden
Op alle door Waterpas Hoofddorp B.V. en/of Waterpas Civiel adviesbureau B.V. (hierna te noemen: “Waterpas”) te verrichten diensten is ‘De Nieuwe Regeling 2011’ (hierna: DNR 2011) van toepassing. Op werkzaamheden die betrekking hebben op de uitvoering van werken zijn de ‘Uniforme Administratieve Voorwaarden 1989’ (hierna UAV) van toepassing, tenzij in de door Waterpas uitgebrachte offerte anderszins wordt aangegeven. De opdrachtgever wordt geacht de DNR 2011, alsmede de UAV met eventuele bijlagen te kennen. De AV Waterpas 2022, DNR 2011 en de UAV zijn op de website ‘www.waterpas.nl/algemene-voorwaarden’ geplaatst en daar eenvoudig te raadplegen, te printen en te downloaden. Waterpas zal de opdrachtgever, indien hij daar uitdrukkelijk om vraagt, direct kosteloos in het bezit stellen van de DNR 2011 en/of de UAV met eventuele bijlagen. In geval van tegenstrijdigheid tussen onderhavige voorwaarden en de DNR 2011 en/of de UAV prevaleren altijd de AV Waterpas 2022.

2. Totstandkoming van de overeenkomst
Een door Waterpas uitgebrachte offerte kan gedurende 30 dagen na dagtekening door de opdrachtgever worden aanvaard tenzij in de offerte anders is aangegeven. Een offerte is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt en op basis van de ten tijde van het indienen van de offerte geldende wet- en regelgeving.

Overeenkomsten komen tot stand doordat opdrachtgever de offerte van Waterpas ondertekent, door een schriftelijke bevestiging van opdrachtgever aan Waterpas dan wel op het moment dat Waterpas tot de uitvoering van een opdracht overgaat.

3. Tarieven en betaling
Waterpas is gerechtigd tarieven te wijzigen. In geval van een bij of krachtens de wet getroffen loon- of prijsmaatregel, kan de tarievenwijziging ingaan op de eerste dag van de maand volgende op die van de maatregel. Tariefsverhogingen zullen aan de opdrachtgever schriftelijk worden meegedeeld en worden berekend over de nadien te verrichten werkzaamheden. Tariefsverhogingen tot drie maanden na opdrachtverstrekking worden niet doorberekend.

Waterpas dient haar declaraties per maand in, tenzij anders overeengekomen. Het staat Waterpas vrij voorschotdeclaraties te zenden. Betaling van de (voorschot)declaraties geschiedt binnen dertig dagen na dagtekening. Indien Waterpas, al dan niet na rappel, geen betaling heeft ontvangen, is opdrachtgever direct in verzuim en is Waterpas gerechtigd haar vordering uit handen te geven en is de opdrachtgever ook de daaraan verbonden kosten, vermeerderd met de omzetbelasting, verschuldigd. Voorts is de opdrachtgever alle andere kosten verschuldigd die Waterpas moet maken om haar vordering te incasseren, waaronder doch niet uitsluitend buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente. Betalingen van de opdrachtgever worden altijd eerst in mindering gebracht op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oude vorderingen voor nieuwe gaan.

4. Samenwerking met derden

Indien Waterpas, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van de DNR 2011, op verzoek van of in overleg met opdrachtgever samenwerkt met één of meer andere adviesbureaus, architecten of andere derden, zal Waterpas voor het door deze derden verrichte deel van de opdracht niet aansprakelijk zijn, tenzij en voor zover Waterpas deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. Wanneer door toedoen van een ingeschakelde derde Waterpas de overeenkomst niet of niet volledig kan nakomen, kan dit Waterpas niet worden toegerekend; opdrachtgever is hiervoor verantwoordelijk.

 

5. CAR-verzekering
Waterpas sluit voor het werk géén CAR verzekering af, tenzij dit nadrukkelijk is overeengekomen. Waterpas beveelt de opdrachtgever aan om voor werken, waarvoor zulks mogelijk is, een CAR- of vergelijkbare verzekering af te sluiten.

6. Werkzaamheden in het veld

Ten aanzien van in het veld te verrichten werkzaamheden, onderzoekingen en inventarisaties geldt dat indien betreding van percelen noodzakelijk is daarvoor, door of de opdrachtgever toestemming dient te worden verleend c.q. verkregen. Eventuele schade voor Waterpas, ontstaan als gevolg van het niet of niet tijdig verkrijgen van deze toestemming, is voor rekening van de opdrachtgever.

7. Toezicht
Indien de opdracht inhoudt dat Waterpas toezicht houdt op de uitvoering van een werk, zonder dat sprake is van dagelijks voltijds toezicht, kan Waterpas alleen aansprakelijk zijn voor de perioden waarin zij dit toezicht volgens opdracht daadwerkelijk heeft gehouden.

8. Gegevensverstrekking, verzending en gebruik van documenten
Door Waterpas aan de opdrachtgever ter goedkeuring verzonden documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) worden geacht door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd wanneer de opdrachtgever niet binnen twee weken na de verzenddatum schriftelijk en ondubbelzinnig het tegendeel heeft bericht. De opdrachtgever staat ervoor in, dat de door hem te verstrekken gegevens tijdig, volledig, actueel en juist zijn. Kosten ten gevolge van vertraging in het verstrekken van deze gegevens en in het algemeen stagnatie buiten de schuld van Waterpas komen voor rekening van de opdrachtgever.

Verzending van (digitale) documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) door Waterpas geschiedt voor risico van de opdrachtgever. De door Waterpas vervaardigde rapporten, verslagen, documenten, kostenopstellingen en dergelijke mogen alleen door de opdrachtgever worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd.

De opdrachtgever is uitsluitend bevoegd (onderzoeks-)rapporten aan derden ter beschikking te stellen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

9.  Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Waterpas onder de DNR 2011 en onder de UAV is beperkt tot (maximaal) het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van Waterpas wordt uitgekeerd. Voorts geldt dat de aansprakelijkheid van Waterpas met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden in het kader van de DNR 2011 beperkt is tot de aard en omvang zoals bedoeld in de DNR 2011 en in het kader van de UAV tot de opdrachtsom tot een maximum van € 1.000.000,=.

Waterpas is niet aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak ook, aan eigendommen van opdrachtgever of van derden ontstaan, tijdens of in verband met uitvoering van haar werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van bij Waterpas in dienst zijnde personeel. Opdrachtgever zal Waterpas vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van vorenbedoelde schade.

Waterpas zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade van derden indien rapporten/documenten niet alleen door opdrachtgever zijn gebruikt voor het doel waarvoor de overeenkomst tussen partijen is gesloten.

 

10. Geheimhouding en gebruik als referentie
De opdrachtgever en Waterpas zullen alle door de één aan de ander verschafte gegevens vertrouwelijk behandelen en van deze gegevens alleen gebruikmaken in het kader van de uitvoering van de opdracht. Waterpas is gerechtigd de opdracht als referentie te gebruiken.

11. Personeel
De opdrachtgever verbindt zich in de periode van uitvoering van de opdracht en, in afwijking van art. 12 lid 6 DNR 2011, binnen een jaar na beëindiging ervan, anders dan na toestemming van Waterpas, geen bij Waterpas in dienst zijnde of anderszins aan Waterpas verbonden personeel dat belast is met het uitvoeren van de opdracht in dienst te nemen of op welke wijze dan ook in te schakelen c.q. werkzaamheden te laten verrichten, op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van het bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker, onverminderd het recht van Waterpas om de daadwerkelijk geleden schade te verhalen.

 

12. Overmacht
In het geval van overmacht aan de zijde van Waterpas worden alle verplichtingen van Waterpas jegens de opdrachtgever voortvloeiende uit de gesloten overeenkomst en andere rechtshandelingen, opgeschort.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet, jurisprudentie en de DNR wordt begrepen: alle van de wil van Waterpas onafhankelijke omstandigheden, van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn en tot gevolg hebben dat Waterpas niet (meer) in staat is zijn afspraken (volledig) na te komen. Hieronder wordt onder andere, doch niet uitsluitend, begrepen: oorlog, stakingen, oproer, pandemie, uitbraak, ziekte van eigen personeel alsmede ingeschakelde derden, personeelstekort, brand, bedrijfs- en technische storingen of sluitingen bij Waterpas of bij ingeschakelde externe partijen, overheidsmaatregelen die zijn opgelegd aan Waterpas dan wel externe partijen waarvan Waterpas afhankelijk is, sluiting van de landsgrenzen, het over onvoldoende of onjuiste gegevens beschikken dan wel als onvoldoende medewerking wordt verleend.

 

13. Geschillen
Bij geschillen is – in afwijking van hetgeen is bepaald in de UAV – de burgerlijke rechter te Rotterdam bevoegd, tenzij partijen schriftelijk arbitrage overeenkomen.